OPIS PROJEKTU nr POPW.01.03.01-06-0004/17-00

OPIS PROJEKTU nr: POPW.01.03.01-06-0004/17-00
Beneficjent: MASKET Piotr Poznański
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

NAZWA PROJEKTU:
„Wdrożenie do praktyki rynkowej Sensorycznych Materacy Ortopedycznych” w ramach Działania 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Osi
Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 nr
umowy POPW.01.03.01-06-0004/17-00

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac Badawczo Rozwojowych poprzez wprowadzenie na
rynek nowego innowacyjnego produktu ,który pozwoli na zajęcie silnej pozycji firmy na rynku i dalszy znaczący
rozwój. Realizacja obejmuje zakup urządzeń produkcyjnych, magazynowych oprogramowania i sprzętu
komputerowego.
Wdrożenie projektu jest wsparciem do dalszego rozwoju firmy oraz powiązania kooperacyjnego na rynku.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu firma uzyska możliwość oferowania na rynku nowatorskiego produktu pod nazwą
Sensorycznego Materaca Ortopedycznego , będącego autorskim i unikalnym rozwiązaniem. Skala innowacji
sprawi iż wprowadzane rozwiązanie umożliwi dalszy rozwój firmy. Produktem będącym wynikiem projektu jest
sensoryczny materac ortopedyczny
wraz z usługą serwisu materaca. Urządzenie posiadając formę materaca jest tak naprawdę precyzyjnym
aparatem diagnostycznym pozwalającym na kompleksowe zbieranie danych o stanie osoby na nim leżącej.
Efektem realizacji projektu jest powstanie nowoczesnej linii produkcyjnej materacy bazującej na ekologicznych i
nowatorskich rozwiązaniach wraz z urządzeniami kontroli i kalibracji gotowego wyrobu , wyposażeniem
magazynu , zakupu dedykowanego oprogramowania kontrolno pomiarowego. W wyniku realizacji projektu
stworzono dodatkowo nowe miejsca pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 668 800, 00 ZŁ
DOFINANSOWANIE: 3 906 760,00 ZŁ