POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MASKET Piotr Poznański z siedzibą przy ul. Ogrodniczej 39 – Skokówka, 22-400 Zamość.

Z administratorem Państwa danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: esklep@mplaneta.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. prowadzenie działań marketingowych
 4. dochodzenie roszczeń;
 5. archiwizacja;
 6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 8. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie MASKET

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym, tj. firmom informatycznym, biurom rachunkowym
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym, którym firma MASKET Piotr Poznański zleciła np. prowadzenie postępowania; firmom windykacyjnym
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować firmę MASKET Piotr Poznański do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę MASKET Piotr Poznański, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Firma MASKET Piotr Poznański korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę esklep@mplaneta.pl

 

Czytaj więcej:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia