OPIS PROJEKTU nr POPW.01.03.02-06-0002/17-00

OPIS PROJEKTU nr: POPW.01.03.02-06-0002/17-00
Beneficjent: MASKET Piotr Poznański
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

NAZWA PROJEKTU:
„Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej
pod nazwą Wirtualne Salony” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne Powiązania Kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie Produktów Sieciowych Przez MŚP. nr umowy POPW.01.03.02-06-0002/17-00

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej i wzmocnienie konkurencyjności firm tworzących
konsorcjum (MŚP) poprzez wprowadzenie usługi sieciowej Wirtualnych Salonów innowacyjnego kanału
dystrybucji produktów. Oprócz możliwości oferowania innowacyjnego rozwiązania celem jest wzrost potencjału
firm konsorcjum poprzez powiązane z tym inwestycje w środki trwałe , wartości niematerialne i prawne oraz
wzrost zatrudnienia.
Realizacja obejmuje zakup infrastruktury systemu sprzedażowego , sprzętu komputerowego , wartości
niematerialnych i prawnych oraz wdrożenie innowacji produktowej w formie usługi sieciowej typu B2B pod
wspólną marką „Wirtualne Salony”

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
W wyniku realizacji projektu firma uzyska możliwość oferowania na rynku nowatorskiego produktu w formie usługi
sieciowej typu B2B pod wspólną marką „Wirtualne Salony” , będącego autorskim i unikalnym rozwiązaniem.
Skala innowacji sprawi iż wprowadzane rozwiązanie umożliwi dalszy rozwój firm konsorcjum. Produktem
będącym wynikiem projektu jest kompletny zestaw infrastruktury systemu sprzedażowego oraz usługa sieciowa
typu B2B pod wspólną marką „Wirtualne Salony”
Efektem realizacji projektu jest powstanie infrastruktury systemu sprzedażowego, zakupu dedykowanego
oprogramowania sieciowego wspierającego wizualnie , analitycznie i logistycznie sprzedaż oraz wdrożenie
innowacji produktowej w formie usługi sieciowej typu B2B pod wspólną marką „Wirtualne Salony”. W wyniku
realizacji projektu stworzone zostaną nowe miejsca pracy w ilości 22 pełnych etatów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 12 967 450, 00 ZŁ
DOFINANSOWANIE: 8 860 715,00 ZŁ